Platba,Dodanie

Dodacie podmienky

1.Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností dodávateľa realizované v čo najkratšom termíne , obvykle nasledujúci pracovný deň po dni potvrdenia objednávky , ak je tovar skladom alebo v termíne uvedenom v potvrdení objednávky , prípadne v termíne požadovanom Odberateľom ak je neskorší ako ako je uvedené vyššie . Predpokladaný termín plnenia je uvedený v potvrdení objednávky . Dodávateľ môže vo výnimočných prípadoch termín plnenia predĺžiť , musí však okamžite na túto zmenu upozorniť Odberateľa .

2.Na základe žiadosti Odberateľa možné Odberateľovi zaistiť odoslanie tovaru v deň objednania , ak bola objednávka doručená pred 10 hodinou a toto bolo Dodávateľom potvrdené . Za túto službu je Dodávateľ oprávnený účtovať Odberateľovi navýšenie ceny až do výšky 10 % z hodnoty objednaného tovaru .

3.Za splnenie termínu plnenia sa považuje dodanie predmetu plnenia odberateľovi vo výdajnom mieste dodávateľa , alebo odovzdanie povereným pracovníkom dodávateľa ( pri použití vlastnej dopravy dodávateľa ) v mieste plnenia alebo odovzdanie predmetu plnenia prvému tuzemskému dopravcovi .

4.Je Ak dojednaný osobný odber odberateľom alebo ak ide o predmet plnenia , vyžadujúci inštaláciu u odberateľa , je za splnenie termínu plnenia považované tiež informovanie odberateľa , že predmet plnenia je pripravený k expedícii . Odklad prevzatia predmetu plnenia alebo jeho inštalácia u odberateľa nemá potom vplyv na splnenie termínu plnenia .

5.Není je dohodnuté inak , je miestom plnenia sklad Dodávateľa zverejnený na www.capirelli.sk alebo miesto plnenia , uvedené na objednávke a tiež na potvrdení objednávky .

6.Náklady spojené s dodaním do miesta plnenia nesie odberateľ ( Pokiaľ nie je dohodnuté , inak ) . Ak odberateľ požaduje dopravu predmetu plnenia , dodávateľ podľa charakteru predmetu plnenia a údajov na objednávke a potvrdení objednávky zvolí adekvátny spôsob dopravy ( poštové prepravu , prepravnú službu alebo vlastnú dopravu dodávateľa ) . Keď je predmet plnenia prepravovaný podľa prepravných pokynov odberateľa , prechádza na odberateľa riziko straty , poškodenia a zničenia okamihom odovzdania predmetu plnenia poštovej preprave alebo prvému dopravcovi za účelom dopravy predmetu plnenia odberateľovi .

7.Nepřevezme Ak odberateľ predmet plnenia z dôvodov ležiacich na jeho strane ( napr. aj napriek vopred dohodnutý termín prítomná odberateľom určená osoba ) , nesie odberateľ náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške .

8.Odberatel je povinný predmet plnenia prevziať a bezodkladne skontrolovať súlad množstva a typu predmetu plnenia s dodacím listom alebo výdajkou , popr . zjavná poškodenie prepravných obalov či produktov .

9.Zjistí Ak odberateľ rozpor s dodacím listom , alebo výdajkou , popr . zjavné poškodenie obalov či produktov , je povinný túto skutočnosť bezodkladne informovať dodávateľa alebo doručiteľa zásielky a písomne ​​ju uviesť na dodacom liste , alebo výdajke dodávateľa , popr . dodacom liste špedičnej služby .

10. Na zistenie rozdielu v množstve a druhu predmetu plnenia alebo jeho viditeľnom poškodení , je odberateľ povinný túto vadu bezodkladne reklamovať u dodávateľa , najneskôr však do 2 pracovných dní od odovzdania . Na neskoršie reklamácie tohto typu nemusí dodávateľ akceptovať .

11.Odberatel je povinný pri prevzatí predmetu plnenia , jeho prehliadke a následnom uvedení do prevádzky tiež skontrolovať sériových čísel predmetu plnenia so záznamom uvedeným na dodacom liste , alebo výdajke . Na zistený rozdiel je povinný upozorniť dodávateľa , a to najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia predmetu plnenia . Dodávateľ potom zaistí opravu a zaslanie nového dodacieho listu alebo výdajky do 10 pracovných dní . Neupozorní Ak odberateľ na rozdiel včas , potom rozdielnosť sériového čísla produktu a sériového čísla uvedeného v dodacom liste , alebo výdajke , je dôvodom pre odmietnutie reklamácie .

12.Dodavatel prehlasuje , že pri uvádzaní tovaru na trh plní povinnosti zákona č 22 / 1997 Zb . , O technických požiadavkách na výrobky , pričom prehlásenie o zhode v zmysle ust § 13 tohto zákona je k dispozícii Odberateľovi na vyžiadanie alebo môžu byť zverejnené na elektronickej adrese Predávajúceho www.capirelli.sk .

13.Dodavatel prehlasuje , že spĺňa podmienky stanovené v zák . č 477/2001 Zb . o obaloch formou združeného plnenia .

Platobné podmienky a prechod vlastníckych práv

1.Odberatel sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi kúpnu cenu alebo jej zálohu v požadovanej výške ešte pred dodaním tovaru , ak nebolo zmluvne dohodnuté inak , alebo pri jeho dodaní pri dodávke na dobierku .

2.Dodavatel vyzve Odberateľa k zaplateniu kúpnej ceny alebo zálohy na kúpnu cenu vystavením proforma faktúry , ktorá je medzi stranami tejto zmluvy považovaná za výzvu na zaplatenie . Proforma faktúra je splatná v lehote 7 dní od jej vystavenia na účet Predávajúceho , pokiaľ nie je dohodnuté inak .

3. Tovar je rezervované pre Odberateľa k dodaniu do dňa splatnosti proforma faktúry . V prípade omeškania s platením proforma faktúry nie je Dodávateľ povinný splniť dodávku tovaru v potvrdenom termíne , ale dodá tovar v ďalšej primeranej lehote po splatení .

4.Ak odberateľ neuhradí proforma faktúru v lehote 14 dní odo dňa splatnosti , je Dodávateľ oprávnený považovať objednávku za zrušenú a od tohto obchodu odstúpiť . V tomto prípade zašle Odberateľovi " oznámenie o zrušení objednávky " a Odberateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu ( stornovací poplatok ) vo výške 10 % z ceny záväzne objednaného a neodobratého tovaru .

5.Dodavatel je povinný expedovať dodávku do 3 pracovných dní zo skladu Dodávateľa po tom , kedy Odberateľ na základe proforma faktúry zaplatí Dodávateľ kúpnu cenu alebo jej zálohu . Za deň úhrady je považovaný deň , kedy je peňažná čiastka pripísaná na účet Dodávateľa . Spoločne s dodávkou tovaru Dodávateľ vystaví a zašle Odberateľovi faktúru – daňový doklad .

6.Ak nebude vyzdvihnutý vopred zaplatený tovar so špecifikáciou " osobný odber " do 14 dní od vystavenia faktúry , prípadne ak Odberateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar so špecifikáciou " dobierka " , je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od takejto dodávky tovaru , a to jednostranným prehlásením o odstúpení doručeným Odberateľovi . V tomto prípade je Odberateľ povinný zaplatiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny záväzne objednaného a neodobratého tovaru a všetky preukázateľné expedičné a prepravné náklady .

7.Nebezpečie vzniku škody na predmete plnenia prechádza na odberateľa okamžikom jeho prevzatia s výnimkou uvedenou v článku III odst.6 . posledná veta . Až do úplného zaplatenia ceny plnenia je predmet plnenia vo vlastníctve dodávateľa , a to aj v prípade začlenenia do systému , ktorý je majetkom odberateľa , resp . systému , ktorý odberateľ využíva . Akékoľvek scudzenia predmetu plnenia , jeho poskytnutie do zástavy alebo zriadenie zaisťovacieho prevodu práva či iného záväzkového vzťahu k predmetu plnenia v prospech tretej strany je bez súhlasu dodávateľa vylúčené .